Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Doctorat / Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (en extinció)

Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses (en extinció)

Normativa

El programa de doctorat en Administració i Direcció d’Empreses es regula per:

Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Politècnica de Catalunya
Normativa específica del Programa


Lectura de la tesi

Avaluació prèvia de la tesi:

La tesi es presentarà juntament amb un informe detallat del director o directora, on hi constin també les publicacions que se n’hagin derivat (articles, llibres i capítols de llibre) i els indicis de qualitat corresponents a cada una.

Perquè la Comissió pugui considerar suficients els indicis de qualitat caldrà que la tesi vagi acompanyada d’un mínim de dues publicacions corresponents a alguna o algunes de les categories següents:

a)      Articles publicats o acceptats en revistes científiques amb revisió per parells (peer-review);

b)      Ponències o comunicacions presentades en congressos científics amb un procés de revisió de text complet;

c)      Llibres o capítols de llibres d’editorials científiques de reconegut prestigi (publicats o acceptats).

A part d’aquests criteris, almenys una de les publicacions haurà de correspondre a un article publicat o acceptat en un dels índexs següents: JCR (Journal Citation Reports de Web of Knowledge); SJR (SCImago Journal and Country Rank); SCOPUS; Carhus Plus+.

Presentació de la tesi com a compendi de publicacions


En el cas que es vulgui presentar la tesi com a compendi de publicacions, cal seguir les instruccions que es detallen aquí. A més, la Comissió Acadèmica del programa tindrà en compte els criteris que especifica la Normativa específica del programa.

Tribunal

El tribunal de tesi estarà format per cinc membres (tres titulars i dos suplents):

-President o presidenta
-Secretari o secretària
-Vocal
-Suplent
-Suplent

La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC. Com a criteri general, els coautors o coautores de publicacions fetes amb el doctorand o doctoranda no poden ser membres del tribunal que ha d’avaluar la tesi.

Tots els membres del tribunal han de satisfer els criteris següents:
1 - Tenir experiència investigadora acreditada d’acord amb criteris equivalents als de la UPC, que són: haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys; o tenir un tram de recerca viu (obtingut en els últims set anys); o actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador/a principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu.
2 - Tenir experiència investigadora en un àmbit afí al tema de la tesi. La CAPD valorarà la idoneïtat de cada membre a partir de la informació següent: (i) articles publicats; (ii) tesis dirigides; (iii) projectes competitius de recerca dirigits.

Procés de lectura de la tesi doctoral

Procés de lectura de la tesi doctoral:

ESTAT

ACCIÓ

DOCUMENTS

RESPONSABLE DE L’ACCIÓ

DIESAvaluació prèvia

 

 

 

 

El/la doctorand/a presenta la tesi
-Tesi (pdf)
-Resum de la Tesi
-Informe del director/a
-Autorització del director/a
-Indicis de qualitat (còpia del/s article/s publicats / certificat/s congrés)
-Proposta de tribunal de lectura de tesi, realitzada pel director/a de tesi
-En el seu cas, autorització per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions i documentació annexe.

 

 

 

 


Doctorand/a

 

 

 

 

 
 

 

7

En el seu cas, la CAPD avalúa la sol.licitud de la tesi com a compendi de publicacions -Vist i plau o no a l'autorització per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.

 

CAPD
La CAPD avalual’informe del director/a

 


CAPD
Si la CAPD ho considera necessari demana informes als experts externs -Informe expert/a extern/a
Experts externs

30 (termini orientatiu)
Si els experts externs fan suggeriments de millora,es comuniquen al doctorand/a per a que revisi la tesi

 

 

Doctorand/a

 

 

La CAPD autoritza la tramitació del dipòsit
-Autorització coordinador/a del programa
-Proposta de tribunal
-Per cada membre del tribunal: CV

 

Responsable Administrativa

 

15 (termini orientatiu)
Matricula
Formalització de la matricula

 

Doctorand/a
1
Enviar dipòsit de tesi i proposta de tribunala la Comissió de Doctorat de la UPC ifer la difusió del dipòsit i resum de la tesi

 

  


Àrea de Doctorat- UTGAEIB

 

 

 

 

 

10Autorització i Designació
Autoritzar la lectura de la tesi irevisar la proposta de Tribunal.   Comissió de Doctorat de la UPC
Enviar documentació a la CAPD   Comissió de Doctorat de la UPC

4

Comunicar la designació als membres del tribunal -Designació
-Tesi
-Instruccions
Responsable administrativa


5

Convocatòria
Convocar al tribunal per a la lectura de la tesi  
President

 

 

  10
Comunicar al tribunal la lectura de la tesi amb 10 dies d’antelació  
Secretari/a
Avís públic de la lectura.Reservar instal·lacions per a l’acte de lectura de la tesi. -Correu electrònic
Responsable administrativa

 

2

Lectura Lectura de la tesi   Doctorand/a 1