Vés al contingut (premeu Retorn)

Lectura de tesi

Avaluació prèvia de la tesi:

La tesi es presentarà juntament amb un informe detallat del director o directora, on hi constin també les publicacions que se n’hagin derivat (articles, llibres i capítols de llibre) i els indicis de qualitat corresponents a cada una.

Perquè la Comissió pugui considerar suficients els indicis de qualitat caldrà que la tesi vagi acompanyada d’un mínim de dues publicacions corresponents a alguna o algunes de les categories següents:

a)      Articles publicats o acceptats en revistes científiques amb revisió per parells (peer-review);

b)      Ponències o comunicacions presentades en congressos científics amb un procés de revisió de text complet;

c)      Llibres o capítols de llibres d’editorials científiques de reconegut prestigi (publicats o acceptats).

A part d’aquests criteris, almenys una de les publicacions haurà de correspondre a un article publicat o acceptat en un dels índexs següents: JCR (Journal Citation Reports de Web of Knowledge); SJR (SCImago Journal and Country Rank); SCOPUS; Carhus Plus+.

Presentació de la tesi com a compendi de publicacions:

En el cas que es vulgui presentar la tesi com a compendi de publicacions, cal seguir les instruccions que es detallen aquí. A més, la Comissió Acadèmica del programa tindrà en compte els criteris que especifica la Normativa específica del programa.

Tribunal:

El tribunal de tesi estarà format per cinc membres (tres titulars i dos suplents):

 • President o presidenta
 • Secretari o secretària
 • Vocal
 • Suplent
 • Suplent

La majoria de membres titulars han de ser externs a la UPC. Com a criteri general, els coautors o coautores de publicacions fetes amb el doctorand o doctoranda no poden ser membres del tribunal que ha d’avaluar la tesi.

Tots els membres del tribunal han de satisfer els criteris següents:

 1. Tenir experiència investigadora acreditada d’acord amb criteris equivalents als de la UPC, que són: haver dirigit una tesi doctoral llegida en els últims cinc anys; o tenir un tram de recerca viu (obtingut en els últims set anys); o actuar o haver actuat en els darrers cinc anys com a investigador/a principal en un projecte finançat per una institució pública externa, atorgat en règim competitiu.
 2. Tenir experiència investigadora en un àmbit afí al tema de la tesi. La CAPD valorarà la idoneïtat de cada membre a partir de la informació següent: (i) articles publicats; (ii) tesis dirigides; (iii) projectes competitius de recerca dirigits.

Procés de lectura de la tesi doctoral:

ESTAT

ACCIÓ

DOCUMENTS

RESPONSABLE DE L’ACCIÓ

DIES

Avaluació prèvia

El/la doctorand/a presenta la tesi

Doctorand/a

7

En el seu cas, la CAPD avalúa la sol.licitud de la tesi com a compendi de publicacions

 • Vist i plau o no a l'autorització per a la presentació de la tesi com a compendi de publicacions.

CAPD

La CAPD avalua

l’informe del director/a

 

CAPD

Si la CAPD ho considera necessari

demana informes als experts externs

Experts externs

30 (termini orientatiu)

Si els experts externs fan suggeriments de millora,

es comuniquen al doctorand/a per a que revisi la tesi

 

Doctorand/a

 

La CAPD autoritza la tramitació del dipòsit

 • Autorització coordinador/a del programa
 • Proposta de tribunal
 • Per cada membre del tribunal: CV

Responsable Administrativa

15 (termini orientatiu)

Matricula

Formalització de la matricula

 

Doctorand/a

1

Enviar dipòsit de tesi i proposta de tribunal

a la Comissió de Doctorat de la UPC i

fer la difusió del dipòsit i resum de la tesi

 

Àrea de Doctorat- UTGAEIB

10

Autorització i Designació

Autoritzar la lectura de la tesi i

revisar la proposta de Tribunal.

 

Comissió de Doctorat de la UPC

Enviar documentació a la CAPD

 

Comissió de Doctorat de la UPC

4

Comunicar la designació als membres del tribunal

 • Designació
 • Tesi
 • Instruccions

Responsable administrativa

5

Convocatòria

Convocar al tribunal per a la lectura de la tesi

 

President

10

Comunicar al tribunal la lectura de la tesi amb 10 dies d’antelació

 

Secretari/a

Avís públic de la lectura.

Reservar instal·lacions per a l’acte de lectura de la tesi.

 • Correu electrònic

Responsable administrativa

2

Lectura

Lectura de la tesi

 

Doctorand/a

1

 


Trobareu més informació sobre el procés de lectura de la tesi doctoral aquí.